Niet meewerken aan mediation: consequenties?

Op 16 februari 2012 heeft de sector kanton van de Rechtbank Zwolle een interessante uitspraak gedaan over de consequenties van het niet meewerken aan een mediation. In deze zaak dient een kantonrechter zich te buigen over de vraag of een werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een volledig arbeidsongeschikt verklaarde werknemer zijn genezing heeft vertraagd of belemmerd door het weigeren van mediation. De kantonrechter oordeelt hierbij dat van vertraging of belemmering van het herstelproces ook sprake kan zijn indien de werknemer mediation weigert, mits voldaan aan een aantal voorwaarden:

a. mediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route
b. aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen
c. van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd

Ga voor het volledige artikel en de uitkomst van de zaak naar de
website van het NMI.