Ouderschapsplan

Globaal overzicht ouderschapsplan

In het ouderschapsplan van Simon Mediation worden de zaken geregeld onder een zestal hoofdstukken te weten:

  1. Gezag en Zorgregeling.
  2. Beslissingen omtrent belangrijke aangelegenheden voor een kind.
  3. Omgang met de niet dagelijks verzorgende ouder.
  4. Inhoud ouderschap.
  5. Wat te doen bij geschillen
  6. Financiële paragraaf.

Overal waar hieronder “het kind” wordt genoemd kan ook “de kinderen” worden ingevuld. Al naar gelang partijen één of meerdere kinderen hebben.

1. Gezag en zorgregeling

Onder gezag en zorgregeling worden een aantal zaken geregeld. Specifiek wordt hier het gezag over het kind vastgelegd en bepaald waar het hoofdverblijf van het kind zich bevindt. Bepaling van het hoofdverblijf is onder andere van belang voor de kinderbijslag, welke ook expliciet wordt genoemd. Vervolgens worden als afspraken betreffende de WA en ziektekostenverzekeringen geregeld. Als laatste punt van dit hoofdstuk wordt de dagelijkse zorg uitgewerkt. Hier kunnen de ouders naast de vaste tekst ook hun eigen ideeën kwijt over de dagelijkse zorg. Vooral wanneer er voor één of meerdere kinderen een speciaal regime geldt kan dat worden vastgelegd onder het kopje “dagelijkse zorg”.
Omdat het ouderschapsplan een document is met afspraken die u als ouder speciaal met elkaar afspreekt, is het bij uitstek geschikt om er expliciete afspraken in vast te leggen die alleen in uw geval gelden. In verdere artikelen in het ouderschapsplan zijn deze alleen voor u geldende afspraken goed neer te zetten. Bijvoorbeeld in het “structuurmodel” (artikel 4) of in “praktische afspraken” (artikel 5.2). In beginsel wordt er door de mediator gebruik gemaakt van standaard stukken tekst die worden aangepast aan uw situatie, maar wanneer u iets anders of extra’s vastgelegd wilt hebben dan kunt u dat kenbaar maken. Het verdient de voorkeur om bij speciale afspraken de tekst zelf aan te leveren. Zo weet u dat er precies wordt vastgelegd wat u wilt. Er geldt enkel dat u geen afspraken mag maken die een derde aangaan (zonder dat die derde ondertekend) of die in strijd zijn met de wet.

2. Beslissingen omtrent belangrijke aangelegenheden die voor een kind een nieuwe periode inluiden of anderszins van invloed zijn op de kwaliteit van het leven.

Het eerste deel onder deze kop omhelst zaken aangaande school. Zo worden behandeld de schoolkeuze, de regelingen betreffende de ouderavonden en rapportbesprekingen, openbare bijeenkomsten en wat er gedaan moet worden met informatie van school.
Het tweede onderdeel van 2 omvat medische aangelegenheden voor zowel acute als niet acute gevallen en in de mate van belang. Het artikel “medische aangelegenheden” vergt wat meer inzicht van de ouders. Naast de algemene gebeurtenissen zoals een keer een tand door de lip, kunnen er specifieke regels gelden voor uw kind(eren). Hierbij valt te denken aan medicijngebruik, maar bijvoorbeeld ook (langdurig) bezoek aan een therapeut. Ook al komt de praktische druk vaak hoofdzakelijk bij één ouder te liggen, beiden ouders hebben de verantwoordelijkheid tegenover het kind.

Een derde onderdeel onder titel 2. is het artikel “aangelegenheden van bijzondere aard”. Dit artikel is bijzonder algemeen. Er wordt gesproken over zaken van “bijzondere aard”  en “een nieuwe periode in het leven van het kind inluidt” zonder dat dit expliciet wordt uitgewerkt. Hier wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van de ouders. Wat vindt u dat onder “bijzondere aard” valt en wanneer vindt u dat er een “nieuwe periode voor uw kind” inleidt. Een duidelijk voorbeeld is een verhuizing en/of het kennis maken met een nieuwe partner van een ouder. Wat hier onder valt en kan vallen zullen de ouders goed met elkaar moeten overleggen ter voorkoming van geschillen in de toekomst.

Het laatste onderdeel onder 2. is het beslissingsmodel. Het beslissingsmodel is als een bijlage toegevoegd aan het convenant waarin bepaald wordt wie van de ouders de uiteindelijke beslissing neemt over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld naar de kapper gaan. Er kan gekozen worden tussen vier mogelijkheden: ouders besluiten in overleg, één van de ouders beslist maar de ander denkt wel mee (er wordt rekening gehouden met de mening van de ander), één ouder beslist na de ander gehoord te hebben, maar hoeft geen rekening te houden met de mening van de ander of één ouder beslist zonder de ander te hebben geraadpleegd. De onderwerpen van het structuurmodel lopen erg uiteen en zijn niet allesomvattend. Is er iets dat specifiek voor u als ouders geldt en mist u dit, maakt u daar dan melding van zodat het kan worden opgenomen.

3. Omgang met de niet dagelijks verzorgende ouder.

Onder deze titel kunt u als ouders veel eigen praktische zaken onderbrengen. Onder het kopje “praktische zaken” worden bijvoorbeeld regelmatig zaken vastgelegd als regels voor al dan niet roken, drinken en gebruik van (licht)verdovende middelen. Ook worden hier soms een aantal basisregels tussen de ouders vastgelegd zoals niet roken in het bijzijn van de kinderen of wat wel of juist niet te doen als er sprake is van een nieuwe partner. Een nieuwe partner is vaak iets waar u tijdens het scheidingsproces niet aan denkt of wilt denken, maar de kans is groot dat u of de andere ouder in de (nabije) toekomst weer iemand tegenkomt. Van tevoren daarover gesproken te hebben voorkomt eventuele problemen.
Bij “de omgangsregeling” worden zaken met betrekking tot de omgangsregeling en het uiteindelijke schema behandeld. Naast de algemene zaken als frequentie, vorm van een weekend, vakantieperioden en het halen en brengen, kunt u ook hier zaken kwijt die specifiek voor uw situatie gelden. Onder titel III. wordt tevens vastgelegd hoe de niet dagelijks verzorgende ouder met het kind kan omgaan.

4. Inhoud ouderschap

Titel IV. omvat een vijftal kleine artikeltjes waarin de relatie tussen beide ouders wordt geregeld. Zo wordt onder andere vastgelegd dat de termen als pappa en mamma voor de ouders gereserveerd blijven en niet aan een ander zullen worden vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder. Voorts worden behandeld de communicatie tussen de ouders, ondersteuning van elkaar in ouderrol, signalen van het kind en wat te doen bij verschil van inzicht bij de opvoedingstaak.

5. Wat te doen bij geschillen

In titel V. wordt geregeld welke stappen de ouders dienen te volgen wanneer het verschil in visie in opvoeding of over een andere punt te veel escaleert en uitloopt in een conflict.

6. Financiële paragraaf

De financiële paragraaf is in sommige gevallen het punt waar de ouders onderling moeilijk uit kunnen komen. Het betreft hier de kinderalimentatie die in alle gevallen uitgerekend wordt om te kijken of partijen voldoende draagkracht hebben om bij te dragen in het levensonderhoud van het kind. Omdat het berekenen een complexe zaak is en berekening en praktijk soms uiteen lijken te liggen, kan dit leiden tot emotionele discussies. Maar in het algemeen kunnen ouders het uiteindelijk wel met elkaar eens worden als het gaat om de alimentatie, het betaalmoment, (toekomstige) studiebijdrage en eventuele draagkracht bij eigen inkomsten van de ouder die de kinderalimentatie ontvangt.

Aan het einde van het convenant tekent u er voor dat u er beiden uit bent gekomen en in de toekomst de zorg zoals is vastgelegd wilt gaan uitvoeren. Dit betekent echter niet dat het altijd zo blijft. Gewoonlijk maken de ouders na 6 maanden van ondertekening een afspraak om het zorgconvenant te evalueren waarbij in sommige gevallen artikelen worden aangepast aan de situatie.