Algemene voorwaarden

I. Algemeen.

1.    Simon Mediation is formeel gevestigd in Berkel & Rodenrijs, maar werkt vanuit Rotterdam.
2.    Simon Mediation, hierna te noemen “Simon Mediation”, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 39097620.
3.    Simon Mediation verricht diensten die gericht zijn op het verhogen van het individuele welzijn. Het verstrekken van informatie aan en advisering en begeleiden van organisaties, groepen en individuen op het gebied van stress, conflictbemiddeling, scheidingsbemiddeling, (family-)mediation, loopbaanbegeleidingtrajecten, coaching en counseling.

II. Toepasselijkheid voorwaarden.

1.    Deze aanbiedingen van Simon Mediation zijn gebaseerd op de prijsstelling en overige voorwaarden als genoemd in de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding geschiedt door ondertekening hiervan voor akkoord door de opdrachtgever(s). Door aanvaarding op deze wijze is een overeenkomst tot stand gekomen.

III. Werkzaamheden

Mediation
1.    Indien de mediator een opdracht aanvaardt, ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen de partijen, hierna te noemen de deelnemers, en een mediator van Simon Mediation. De mediator voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht, volgens de reglementen van het MfN. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
2.    De aansprakelijkheid van de mediator wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag inclusief het eigen risico dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.
3.    De mediator zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de deelnemers ten behoeve van welke partij de derde wordt ingeschakeld. De mediator is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de deelnemers een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem/haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
4.    Aan de mediator komt een honorarium toe. Het honorarium van de mediator wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de mediationovereenkomst. De mediator behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
5.    Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de deelnemers moet worden betaald alvorens de mediator met zijn/haar werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie.
6.    Tenzij anders overeengekomen kan maandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium worden gedeclareerd aan de opdrachtgever. Een deelnemer aan de mediation draagt er zorg voor dat de mediator op de hoogte is gesteld van het juiste (post)adres van de deelnemer.
7.    Declaraties van de mediator zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats, dan is de deelnemer aan wie de declaratie is verstuurd in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Tevens is alsdan over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
8.    In geval van incassomaatregelen zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minstens 5% van het te vorderen bedrag te belopen, met een minimum van 50 euro per declaratie.
9.    Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de mediator tevens gerechtigd zijn/haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de deelnemer dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is de mediator niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
10.    De rechtsverhouding tussen de mediator en de deelnemer(s), alsmede derden die van zijn/haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Consultancy
1.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Simon Mediation tijdig in het bezit wordt gesteld van alle informatie die naar haar oordeel noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht en verplicht zich aan Simon Mediation op haar verzoek alle benodigde informatie te verstrekken.
2.    De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen die de goede uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren of nadelig kunnen beïnvloeden.
3.    Voortijdige beeïndiging van de uitvoering van de opdracht onderzoek, mediation en advies is ieder der partijen toegestaan. In dat geval geschiedt opzegging per aangetekende brief onder opgaaf van redenen.
4.    In geval van voortijdige beeindiging door de opdrachtgever vindt betaling aan Simon Mediation plaats wegens de tot op dat moment verrichte werkzaamheden benevens wegens Simon Mediation terzake van de opdracht aangegane verplichtingen, een en ander met als maximum de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
5.    In geval van voortijdige beeindiging door Simon Mediation vindt betaling plaats door de opdrachtgever slechts plaats indien en voor zover Simon Mediation ten beheove van de opdrachtgever een op geld waardeerbare prestatie heeft verricht. Simon Mediation zal nimmer verplicht zijn de opdrachtgever(s) de schade te vergoeden die het gevolg is/ zou kunnen zijn van bedoelde beeindiging.
6.    Simon Mediation verplicht zich de aan haar toevertrouwde informatie uit een opdracht als vertrouwelijk te behandelen en de informatie niet aan derden te verstrekken, tenzij met nadrukkelijke toestemming van opdrachtgever.
7.    Simon Mediation is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis). Zij is tot geen schadevergoeding gehouden:
•    ter zake van schade voortvloeiende uit de opvolging van gegeven adviezen, waarvan de oorzaak (oorzaken) (mede) is (zijn) gelegen in ten tijde van het advies (de adviezen) bij Simon Mediation niet bekende of onvolledige gegevens;
•    terzake van bedrijfs- of gevolgschade;
•    indien Simon Mediation niet binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever van de schadeverwekkende gebeurtenins wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld;
•    indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering.

IV. Deponering voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39097620.