All posts by Administrator

De MfN-registermediator

Het kwaliteitslabel MfN-registermediator kreeg de heer Simon niet zomaar. Hij heeft zijn kwaliteit en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat hij ingeschreven kon worden in het enige erkende mediatorsregister van Nederland.

Professioneel en duidelijk

Door scholing en toetsing blijft de heer Simon constant werken aan de gestelde kwaliteitseisen. En dat is goed, want dat geeft u de zekerheid van een professionele mediator die up-to-date is en volgens de gestelde regels werkt. Het mediationproces wordt van tevoren duidelijk uitgelegd zodat u weet wat u kunt verwachten.

Schakel de mediator van Simon Mediation in in als:

  • U juist wilt voorkomen dat een lastige situatie leidt tot een conflict.
  • Er een goede oplossing moet komen. Je wilt weer verder. Hoe eerder het conflict uit de wereld is, hoe beter.
  • U invloed wilt hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation onderhandel u zelf mee over de uitkomst.
  • U de relatie met de andere partij wilt of moet behouden of herstellen. Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of als er kinderen in het spel zijn.
  • U bereid bent om naar de andere partij te luisteren en wilt werken aan een gelijkwaardige uitkomst.

MfN-register

Meer informatie over het MfN vindt u op de site van het MfN-register.

Corona & mediation

In deze bijzondere tijd die niet eerder is voorgekomen ontstaan nieuw situaties die u niet heeft kunnen voorzien. Op elk gebied van uw leven, of dat nu werk of privé is, ontstaan er door de intelligente lockdown vragen waar u niet eerder antwoord op heeft hoeven geven. Zo zitten veel mensen langer thuis dan zij hebben voorzien en hebben gewenst en zitten met vragen wat de toekomst zal gaan brengen. Sommige van u ondergaan deze situatie zonder al teveel problemen, maar er is ook een grote groep waarvoor de 1,5 meter maatschappij en de gedwongen thuissituatie een meer dan een uitdaging is. Dat kan zijn voor werk en/of klanten, maar ook binnen het eigen gezin. 

Wanneer mensen te lang bij elkaar zijn in een te kleine ruimte worden toch al bestaande irritatie uitvergroot en kunt u ze niet uit de weg gaan. Vaak heeft men genoeg eigen redenen om er voor te kiezen om er niet over te praten. Helaas is het resultaat hiervan dat de irritaties zich opstapelen en de bom uiteindelijk barst. Wanneer dit gebeurt worden er soms dingen gezegd tegen elkaar die voor scheuren zorgen die moeilijk te lijmen zijn. Dit willen wij voorkomen. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor direct betrokkenen zoals uw kinderen. Meldt u bijtijds en voorkom erger.

Wettelijk beschermde titel voor mediators 13 juli 2016 – 16:30 (persbericht ministerie van Jusititie en Veiligheid)

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen. Voor registratie gelden straks uniforme eisen aan opleiding en ervaring. Deze mediators moeten een eed afleggen voor de rechtbank. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.
Het register biedt betere waarborgen aan degenen die gebruik willen maken van mediation. In één oogopslag is te zien of iemand die mediationdiensten aanbiedt, beschikt over voldoende kennis en ervaring. Het zorgt voor meer zekerheid over het professionele verloop en (daarmee) de slagingskans van een mediation. Een register voor mediators is ook om andere redenen wenselijk. Door toename van het aantal mediators, de verschillende bestaande registraties en eisen voor inschrijving, zowel bij de raad voor rechtsbijstand als bij andere (particuliere) organisaties, bestaat er momenteel geen eenduidig beeld van kwaliteit en integriteit van mediators.

Eén wettelijk gereguleerde registratie geeft meer duidelijkheid en bevordert de kwaliteit en integriteit van mediators en hun dienstverlening omdat ingeschreven mediators allemaal aan dezelfde eisen voldoen. Het wetsvoorstel laat wel ruimte aan degenen die niet staan ingeschreven het vak van mediator uit te oefenen. Ook mogen private organisaties een eigen register blijven voeren. Maar alleen degenen die in het wettelijke register zijn ingeschreven mogen zich “beëdigd mediator” noemen.

De bevordering van de inzet van mediation is niet alleen van belang omdat het bijdraagt aan dejuridisering van geschillen. In mediation zijn partijen persoonlijk betrokken bij het vinden van een oplossing voor hun geschil. Dit leidt vaak tot een bevredigende en duurzame oplossing waardoor een beroep op de rechter in veel gevallen niet meer nodig is. Met mediation bestaan in de praktijk al veel goede ervaringen, onder meer dankzij initiatieven vanuit de markt en actief overheidsbeleid tot het stimuleren van mediation. ‘Met de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen wordt, gelet op de positieve ervaringen met mediation, beoogd het gebruik van dit instrument verder te stimuleren’, aldus Van der Steur.

Een andere maatregel is de invoering van een vorm van wettelijk geregelde tuchtrechtrechtspraak om de kwaliteit en integriteit van beëdigde mediators te kunnen handhaven. Alleen een register is daarvoor niet voldoende. Als beёdigde mediators zich niet aan de beroepsnormen houden of als hun dienstverlening onder de maat is, moeten maatregelen kunnen worden opgelegd. Zo kunnen zij – als zwaarste straf – uit het register worden geschrapt.

Ook wil de bewindsman het gebruik van mediation in het burgerlijk recht en het bestuursrecht bevorderen. Dat kan door in civielrechtelijke zaken te bepalen dat de verjaringstermijn van een vordering wordt gestuit door de aanvang van een mediation onder leiding van een beëdigd mediator. Daarnaast maakt Van der Steur mogelijk dat een beëdigd mediator de rechter kan vragen een beslissing te nemen over een deelgeschil als partijen tijdens een mediation dat willen. Verder wordt nadrukkelijk bepaald dat de rechter in een civiele procedure partijen op elk moment naar een mediator kan verwijzen. Partijen blijven te allen tijde vrij in hun keuze om mediation in te zetten als vorm van geschiloplossing; van verplichte mediation is geen sprake.

Tot slot is het wenselijk dat, waar mogelijk, ook bestuursorganen nog vaker gebruik maken van mediation als een burger een geschil met hen heeft. Het wetsvoorstel bevat daarom enkele bepalingen om bestuursorganen te stimuleren vaker mediation in te zetten. Dit sluit goed aan bij eerdere ontwikkelingen, waarbij bestuursorganen al succesvolle methoden van (vroegtijdig) contact met de burger inzetten voor het voorkomen en beslechten van geschillen.

Met dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan het voornemen van de minister wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van de initiatiefwetsvoorstellen die eerder bij de Tweede Kamer werden ingediend met het oog op bevordering van mediation als methode voor geschiloplossing.

 

Videoboodschap van minister Van der der Steur over Wet bevordering mediation

Internetconsultatie Wet bevordering Mediation