Category Archives: Nieuws

Wettelijk beschermde titel voor mediators 13 juli 2016 – 16:30 (persbericht ministerie van Jusititie en Veiligheid)

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen. Voor registratie gelden straks uniforme eisen aan opleiding en ervaring. Deze mediators moeten een eed afleggen voor de rechtbank. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.
Het register biedt betere waarborgen aan degenen die gebruik willen maken van mediation. In één oogopslag is te zien of iemand die mediationdiensten aanbiedt, beschikt over voldoende kennis en ervaring. Het zorgt voor meer zekerheid over het professionele verloop en (daarmee) de slagingskans van een mediation. Een register voor mediators is ook om andere redenen wenselijk. Door toename van het aantal mediators, de verschillende bestaande registraties en eisen voor inschrijving, zowel bij de raad voor rechtsbijstand als bij andere (particuliere) organisaties, bestaat er momenteel geen eenduidig beeld van kwaliteit en integriteit van mediators.

Eén wettelijk gereguleerde registratie geeft meer duidelijkheid en bevordert de kwaliteit en integriteit van mediators en hun dienstverlening omdat ingeschreven mediators allemaal aan dezelfde eisen voldoen. Het wetsvoorstel laat wel ruimte aan degenen die niet staan ingeschreven het vak van mediator uit te oefenen. Ook mogen private organisaties een eigen register blijven voeren. Maar alleen degenen die in het wettelijke register zijn ingeschreven mogen zich “beëdigd mediator” noemen.

De bevordering van de inzet van mediation is niet alleen van belang omdat het bijdraagt aan dejuridisering van geschillen. In mediation zijn partijen persoonlijk betrokken bij het vinden van een oplossing voor hun geschil. Dit leidt vaak tot een bevredigende en duurzame oplossing waardoor een beroep op de rechter in veel gevallen niet meer nodig is. Met mediation bestaan in de praktijk al veel goede ervaringen, onder meer dankzij initiatieven vanuit de markt en actief overheidsbeleid tot het stimuleren van mediation. ‘Met de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen wordt, gelet op de positieve ervaringen met mediation, beoogd het gebruik van dit instrument verder te stimuleren’, aldus Van der Steur.

Een andere maatregel is de invoering van een vorm van wettelijk geregelde tuchtrechtrechtspraak om de kwaliteit en integriteit van beëdigde mediators te kunnen handhaven. Alleen een register is daarvoor niet voldoende. Als beёdigde mediators zich niet aan de beroepsnormen houden of als hun dienstverlening onder de maat is, moeten maatregelen kunnen worden opgelegd. Zo kunnen zij – als zwaarste straf – uit het register worden geschrapt.

Ook wil de bewindsman het gebruik van mediation in het burgerlijk recht en het bestuursrecht bevorderen. Dat kan door in civielrechtelijke zaken te bepalen dat de verjaringstermijn van een vordering wordt gestuit door de aanvang van een mediation onder leiding van een beëdigd mediator. Daarnaast maakt Van der Steur mogelijk dat een beëdigd mediator de rechter kan vragen een beslissing te nemen over een deelgeschil als partijen tijdens een mediation dat willen. Verder wordt nadrukkelijk bepaald dat de rechter in een civiele procedure partijen op elk moment naar een mediator kan verwijzen. Partijen blijven te allen tijde vrij in hun keuze om mediation in te zetten als vorm van geschiloplossing; van verplichte mediation is geen sprake.

Tot slot is het wenselijk dat, waar mogelijk, ook bestuursorganen nog vaker gebruik maken van mediation als een burger een geschil met hen heeft. Het wetsvoorstel bevat daarom enkele bepalingen om bestuursorganen te stimuleren vaker mediation in te zetten. Dit sluit goed aan bij eerdere ontwikkelingen, waarbij bestuursorganen al succesvolle methoden van (vroegtijdig) contact met de burger inzetten voor het voorkomen en beslechten van geschillen.

Met dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan het voornemen van de minister wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van de initiatiefwetsvoorstellen die eerder bij de Tweede Kamer werden ingediend met het oog op bevordering van mediation als methode voor geschiloplossing.

 

Videoboodschap van minister Van der der Steur over Wet bevordering mediation

Internetconsultatie Wet bevordering Mediation

 

 

Niet meewerken aan mediation: consequenties?

Op 16 februari 2012 heeft de sector kanton van de Rechtbank Zwolle een interessante uitspraak gedaan over de consequenties van het niet meewerken aan een mediation. In deze zaak dient een kantonrechter zich te buigen over de vraag of een werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een volledig arbeidsongeschikt verklaarde werknemer zijn genezing heeft vertraagd of belemmerd door het weigeren van mediation. De kantonrechter oordeelt hierbij dat van vertraging of belemmering van het herstelproces ook sprake kan zijn indien de werknemer mediation weigert, mits voldaan aan een aantal voorwaarden:

a. mediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route
b. aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen
c. van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd

Ga voor het volledige artikel en de uitkomst van de zaak naar de
website van het NMI.

Nu ook scheidingscoaching

Per 2 april 2012 kunnen klanten ook terecht voor begeleiding bij het hele (echt)scheidingsproces bij Simon Mediation door middel van ((echt)scheidingscoaching. Echtscheidingscoaching onderscheidt zich van mediation of counselling door de ruimere mogelijkheden van de coach om actief te begeleiden van de partijen die uit elkaar gaan. Zo kan de coach, in opdracht, actief op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor een problematische situatie van een nieuwe woonsituatie of suggesties doen  voor een verbeterde zorg en omgang. De coach begeleid de partijen gezamenlijk en/of individueel gedurende het gehele proces van begin tot eind van de (echt)scheiding en wanneer daar behoefte aan is ook de periode er na. Ondank wat de media u doet geloven dat een (echt)scheiding in twee maanden is afgerond, is een breuk zelden geheel en al afgerond in twee maanden. Zeker wanneer er sprake is van kinderen en een eigen huis, dient u te denken aan een goede begeleiding gedurende minimaal zes maanden. Deze begeleiding vindt in het begin tweewekelijks plaats, maar in een later stadium kan worden volstaan met eenmaal per maand of nog minder.

Er zijn weinig nadelen van scheidingscoaching ten opzichte van mediation, maar één dient er in onze ogen wel genoemd te worden. Bij scheidingscoaching bestaat er geen mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand, wat bij mediation wel het geval is. Scheidingscoaching heeft weliswaar een lager uurtarief, maar partijen dienen deze altijd volledig te betalen. Bij Mediation wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen over een bepaald jaar en aan de hand daarvan wordt bepaald of u al dan niet in aanmerking komt voor financiele hulp. Voor een voorbeeld van de kosten bij mediation kunt u hier terecht. Het tarief van echtscheidingscoaching bedraagt € 125,- inclusief BTW per uur.

Nieuwe website

Juli 2010 is de totaal vernieuwde site van Simon Mediation in de lucht gegaan. Na een flinke periode een statische site te hebben gehad, zijn we overgegaan op een CMS waarbij niet enkel vaste informatie vermeld is, maar ook periodiek nieuws en artikelen zullen worden geplaatst.